ชุดฝึกระบบสมองกลฝังตัว IoT, LoRa และเทคโนโลยีหุ่นยนต์

IoT SMART PIONEER

IoT SMART PIONEER เป็นชุดทดลองที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยี IoT ได้เป็นอย่างดี

มีเนื้อหาครอบคลุมการทดลองเกี่ยวกับเซนเซอร์ การควบคุมมอเตอร์ และกลไกต่างๆ อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมตัวกับโทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Device

เพื่อควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ด้วย เหมาะสำหรับการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ซึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ตลอดจนหลักสูตรทางด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

 

คุณลักษณะ (Feature)

-          มีการทดลองเกี่ยวกับการใช้งานเซนเซอร์ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด โดยในชุดประกอบไปด้วยเซนเซอร์แบบแอนาลอกและดิจิตอล

-          รองรับการเรียนรู้เกี่ยวกับ การ Monitoring ค่าจากเซนเซอร์ชนิดต่างๆ และ การควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

-          มี AWS-based Cloud Services ให้ใช้งาน โดยเป็นบริการจากคลาวด์เซิฟเวอร์ของอเมซอน

-          มี Android-based cloud interworking app

-          มี API(Application Program Interface) ให้ สำหรับพัฒนาโปรแกรมร่วมกับระบบปฏิบัติการ Android

-          รองรับการใช้งานร่วมกับ Google Cloud Platform และ Google Firebase

-          สามารถใช้เป็นชุดเรียนรู้สำหรับการพัฒนาระบบ Internet of Things หรือ IoT ได้

 

อุปกรณ์ภายในชุดประกอบด้วย

-          Power Cable             1        เส้น

-          HDMI Cable              1        เส้น

-          Micro USB Cable        1        เส้น

-          สายเชื่อมมต่อ 15 cm    1        ชุด

-          Ethernet Cable          1        ชุด

-          Things+ S/W             1        ชุด

-          Book / CD                1        ชุด