ชุดทดลอง ThaiEasyElec

One The All เป็นชุดทดลองเพื่อการศึกษาประกอบด้วยอุปกรณ์ NI myDAQ,

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino, ชุดโมดูลสำหรับการเรียนรู้ด้านอนาล็อกและดิจิตอลในเชิงประยุกต์

พร้อมด้วยบอร์ดทดลองเอนกประสงค์ ใช้ในการทดลองต่อวงจรอนาล็อกร่วมกับการใช้เครื่องมือวัดที่อยู่ใน NI myDAQ

__________________________________________

One The All ออกแบบมาเพื่อให้เป็นชุดฝึกฝนและทดลองทางด้านไฟฟ้า,ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ,ด้านการใช้เครื่องมือวัด,

ด้านการสื่อสารแบบไร้สาย และด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ

  

    NI myDAQ ใช้เป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานต่างๆ เช่น DDM, Oscilloscope, Function/Arbitrary Waveform Generator เป็นต้น

โดยเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB แล้วใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหรือหากต้องการพัฒนาขึ้นเองก็สามารถทำได้

__________________________________________

    บอร์ด Arduino ใช้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อรับค่าหรือควบคุมโมดูลต่างๆ บนบอร์ด One The All โดยใช้ซอฟท์แวร์ Arduino IDE

__________________________________________

    One The All รวบรวมความต้องการทุกอย่างไว้ในบอร์ดเดียว ครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางด้านอนาล็อกและดิจิตอลในเชิงประยุกต์ มีซอฟต์แวร์จำลองและทดสอบการ

ทำงานก่อนต่อวงจรหรือสร้างชิ้นงานจริง ส่งเสริมความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและสร้างทักษะในด้านปฏิบัติ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในหลายสาขาวิชาทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม, ระบบควบคุม ฯลฯ

 

Key Features
- มีเครื่องมือวัดประมวลผลยี่ห้อNIรุ่นmyDAQ (ออสซิลโลสโคป,เครื่องกำเนิดสัญญาณ และแหล่งจ่ายไฟ)
- แสดงผลและควบคุมเครื่องมือวัดเสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ NI ELVISmx Instrument Launcher
- มีเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดกระแส
- มีโมดูลสื่อสารข้อมูลไร้สายตามมาตราฐาน IEEE 802.15.4
- รองรับการใช้งานโดยเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรมRS-232
มีโมดูล RGB Dot Matrix LED สำหรับแสดงผล
มีจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว
มีช่องดิจิตอลอินพุต/เอาท์พุตจำนวน 54 ช่อง และช่องอนาล็อกอิพุตจำนวน 16 ช่อง
มีโปรแกรมจำลองการทำงานวงจร (Multisim)
มีโปรแกรม LabVIEW
- มี Prototype Board สำหรับต่อวงจร
- มีโมดูล 7-Segment สำหรับแสดงผล
- มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น
- มี Navigation Switch และ Rotary Switch
- มีบัซเซอร์สำหรับการทดลองทางเสียง
- มีสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับ
- มีหนังสือประกอบชุดทดลองซึ่งประกอบไปด้วย เนื้อหาภาคทฤษฎี, ใบงานทดลองอนาล็อก, ตัวอย่างการทดลองดิจิตอล