ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ปี 2562

  • ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11
    การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น...
  • EENET 2019
    งานประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า EENET2019 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศร...

ปี 2561