ปี 2562


  • ECTI-CARD 2019.jpg
    การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลรา...

  • brannerN04-01-01.jpg
    งานประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า EENET2019 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา